X
تبلیغات
جامعه شناسی و مردم شناسی فیزیکی - سؤالات تستی کتاب جمعیت شناسی ( مبانی و زمینه ها ) نوشته دکتر حسن سرایی – درس مبانی جمعیت استاد دکتر
مقاله ها و تحقیق های جامعه شناسی و مردم شناسی ایران و جهان

سؤالات تستی کتاب جمعیت شناسی ( مبانی و زمینه ها ) نوشته دکتر حسن سرایی –

 درس مبانی جمعیت استاد دکتر لطیفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند – کارشناسی ارشد مردم شناسی

1.       جمعیت شناسی در پی شناسایی چه چیز می باشد ؟

الف – شناسایی تجربی واقعیت های حوزه .....       ب – بررسی جمعیت های بزرگ و در حال تغییر       ج – هر دو مورد     د- هیچکدام

2.       کدام جمله معنی و مفهوم تحلیل آماری می باشد ؟   

الف – بیرون کشیدن شاخص های کمی و کیفی محدود و روشنی از میان اطلاعات                                                                  ب – معمولاً از داده ها و اطلاعات خام، آمار ها یا شاخص های آماری محدود و روشنی استخراج می شود                                             ج – دستیابی به شاخص های آماری مناسب و مرتبط با موضوع مورد مطالعه                      د- هیچکدام

3.       موضوع تحلیل جمعیت چیست ؟

الف – آمار های جمعیت        ب – آمار های داده شده      ج – گزارش های سرشماری        د- هیچکدام

4.       مطالعه یک نسل یا گروه از زمان حیات تا زمان تولد چه نام دارد  ؟

الف – مطالعه طولی            ب – مطالعه مقطعی                        ج – مطالعه عرضی             د- هیچکدام

5.       مطالعه مقطعی یا عرضی در چه فاصله زمانی می باشد ؟

الف – یک سال تقویمی         ب – 10 سال تقویمی        ج – یک دوره کوتاه مدت        د – هیچکدام

6.       آمار های جمعیت بیشتر نسلی هستند یا سالیانه ؟

الف – نسلی                    ب – سالیانه                     ج – هیچکدام                   د – هر دو

7.       معنی و مفهوم نسلی چیست  ؟

الف – گروه خاصی که هر زمان در یک مسیر حیات رشد و نمو کرده وقایع مرگ باعث اتمام دوره می شود                                                ب – تمام کسانی که در یک سال معین متولد می شوند و وارد مدرسه می شوند و ازدواج می کنند                                                       ج – هیچکدام                         د – الف و ب

8.       در یک جمعیت بسته میزان رشد سالیانه جمعیت به چه عواملی بستگی دارد ؟

الف – تفاضل جمعیت بسته و مهاجرت                                                ب – تفاضل میزان خام ولادت و میزان خام مرگ                       ج – میزان رشد سالیانه با میزان رشد طبیعی برابر است                       د- تفاضل جمعیت بسته و جمعیت باز  

 

 

9.       امید به زندگی چیست  ؟  

الف – تعداد نسل در آغاز دوره سنی                                                   ب – تعداد مرگ نسل در دوره سنی                            ج – عمر متوسط که نسل در طول حیاتش زیسته                                                 د- احتمال مرگ در دوره سنی

10.    کدام گزینه برای میزان های اقتصادی صحیح می باشد ؟

الف – دارای تنوع در فراوانی نسبی وقوع واقعه در گروه های مختلف می باشد                                                                                   ب – بستگی به میزان ولادت و مرگ دارد                                                                                                                ج – تعداد تنوع بین ولادت زنان و مردان                                                                                                                       د- نمی توان تنوع در فراوانی نسبی وقوع واقعه را در گروه های نسبی نشان داد

11.    میزان رشد جمعیت از چه عواملی تشکیل شده است ؟

الف – میزان رشد طبیعی به اضافه میزان خالص مهاجرت                                     ب – میزان رشد ولادت به اضافه میزان مرگ و میر           ج – تفاضل مهاجرت به خارج و مهاجرت به داخل                                     د – میزان جمعیت بسته و مهاجرت

12.    در یک جمعیت باز میزان رشد سالیانه با میزان رشد طبیعی چگونه می باشد ؟

الف – مساوی می باشد       ب – مساوی نمی باشد                  ج – هیچ گونه ارتباطی در این خصوص وجود ندارد      د – به میزان ولادت بستگی دارد 

13.    با مصاحبه میزان های اختصاصی باروری و مرگ مجموعه فراوانی های نسبی ولادت و مرگ بر چه حسب حاصل می شود ؟

الف – جنس        ب – تعداد مرگ و میر        ج – تعداد ولادت              د- سن

14.    نحوه محاسبه امید به زندگی چگونه است ؟

الف – تعداد آغازین نسل / مجموعه سال های زندگی نسل                         ب – مجموع مرگ و میر / مجموع ولادت                     ج – مجموع جنس / مجموع سن                                                            د – هیچکدام

15.    جمعیت باز از چه عواملی حاصل گردیده است ؟

الف – تفاضل میزان خام ولادت و خام مرگ      ب – کنترل میزان خام مرگ                        ج – رشد سن و جنس        د – هیچکدام

16.    در جمعیت باز میزان رشد با میزان رشد طبیعی به چه صورت می باشد ؟

الف – هیچ ارتباطی ندارد      ب – بستگی به جنس و سن دارد      ج – ارتباط معکوس دارد                 د – هم ارز نیست  

17.    روش اصلی برآورد جمعیت زمانی که آمار های دقیق از وقایع حیاتی و مهاجرت در دست است کدام روش است ؟

الف – معادله توازن                        ب – معادله ریاضی برآورد               ج – قاعده اصلی توصیف                 د- قاعده فرعی توصیف

  

18.    در معادله توازن کدامیک از موارد زیر استفاده نمی شود ؟

الف – تعداد تولد و مرگ از زمان جمعیت مبنا تا جمعیت مطلوب                ب – میزان رشد سالانه جمعیت، نسبت به واحد             ج – تعداد مهاجرین به داخل و به خارج از جمعیت مبنا تا جمعیت مطلوب     د- دسترسی به جمعیت مبنا « سرشماری »

19.    کدام جمله در مورد قاعده اصلی توصیف صحیح نیست ؟

الف – می توان بر اعداد مندرج در گزارشات سرشماری غلبه کرد    ب – برای پیدا کردن نسبت یک زیر جمعیت به زیر جمعیت های دیگر ج – از گزارشات معانی قابل فهم و قابل ادراکی به دست می آید   د- قاعده اصلی توصیف یعنی تبدیل توزیع فراوانی به توزیع درصدی

20.    قاعده فرعی توصیف برای پیدا کردن نسبت یک زیر جمعیت به ............... است 

الف – زیر جمعیت دیگر      ب – کل جمعیت         ج – درصد کل جمعیت             د – ترکیب جمعیت

21.    در معادله ریاضی برآورد r چیست  ؟

الف – میزان رشد سالیانه جمعیت تقسیم بر کل جمعیت               ب – میزان رشد سالیانه جمعیت نسبت به واحد                                     ج – میزان رشد جمعیت تا زمان مطلوب                            د – میزان رشد جمعیت از زمان مبنا تا زمان مطلوب  

22.    کدام گزینه برای نشان دادن سرعت تغییرات سالیانه جمعیت در جمعیت های در حال افزایش مناسب تر است ؟  

الف – افزایش متوسط سالیانه                        ب – میزان رشد سالانه       ج – افزایش نسبی جمعیت هر دهه     د- معادله توازن

23.    روش اصلی برآورد جمعیت کدام روش است ؟

الف – معادله توازن                        ب – معادله درصد نسبی رشد جمعیت                        ج – افزایش نسبی دهه        د- محاسبه میزان رشد سالیانه

24.    افزایش مطلق جمعیت چیست ؟

الف – افزایش جمعیت در هر دهه           ب – افزایش جمعیت در هر سال         ج – افزایش نسبی در هر دهه        د – هیچکدام

25.    در چه صورت شکل نموداری افزایش جمعیت خطی است ؟

الف – افزایش یکنواخت جمعیت     ب – افزایش جمعیت با سرعت                ج – افزایش جمعیت متناسب با جمعیت اولیه     د – هیچکدام

26.    جریان های اصلی زمینه ساز جمعیت شناسی مدرن کدامند ؟

الف – حسابان سیاسی         ب – تکمیل آمار جمعیت از طریق سرشماری جمعیت      ج – رویکرد نظری و تبیینی       د- همه موارد  

27.    نام کتاب جان گرانت چه بود ؟

الف – مشاهدات طبیعی       ب – مشاهدات سیاسی       ج – مشاهدات طبیعی و سیاسی         د – مشاهدات علمی

 

28.    چه کسی اولین جدول عمر تجربی را ساخت ؟

الف – کنفوسیوس        ب – جان گرانت         ج – ادموند هالی      د – کینگ

29.    چهره های اصلی حسابان سیاسی چه کسانی هستند ؟

الف – گرانت، پاتی، هالی       ب – گرانت، لوتری، توماس           ج – پاتی، هالی، توماس       د – هالی، کینگ، گرانت

30.    واقعیت های جمعیت در یک تقسیم بندی ساده عبارتند از  ؟

الف – مشخصه ها              ب – وقایع                       ج – رویداد ها                  د- الف و ب

31.    سرشماری های کهن با چه انگیزه ای برگزار می شده است  ؟

الف – تعیین تعهدات مالی، کار و نظامی           ب – سرشماری نفوس                    ج – جمعیت                    د- هیچکدام

32.    کدام یک جزء ویژگی های سرشماری نیست ؟

الف – مجری آن حکومت است 

ب – پوشش جمعیت در آن معمولاً کامل است 

ج – واحد نهایی مشاهده در ان فرد است

د – مرجع زمانی معین ندارد

33.    اجرای سرشماری در فواصل منظم 10 ساله چه امکانی فراهم می کند ؟

الف – گذشته ارزیابی گردد              ب – حال به دقت توصیف شود         ج – آینده تخمین زده شود               د – هر 3 مورد

34.    وقایع حیاتی در جمعیت شناسی کدامند ؟

الف – ولادت، مرگ جنینی و مرگ     ب – ازدواج و طلاق           ج – الف و ب                  د – مهاجرت

35.    نظام آماری جمعیت در بیشتر کشور ها، کدام مؤلفه ها هستند  ؟

الف – سرشماری ها           ب – آمارگیری نمونه ای      ج – ثبت وقایع حیاتی         د – هر 3 مورد  

36.    یک پوشش ثبت وقایع حیاتی بدون نقص دارای چه ویژگی هایی است ؟

الف – تعداد فراوانی صحیح              ب – صحت وقوع واقعه       ج – صحت اطلاعات          د – همه موارد

 

 

37.    مرگ جنینی یعنی...........

الف – مرگ محصول انعقاد نطفه بعد از تولد      ب – مرگ جنین قبل از 4 ماهگی       ج – مرگ جنین صرف نظر از طول دوره حاملگی                       د – هیچکدام

38.    در شرایط ناگزیر استفاده از کدام روش جایگزینی برای ثبت وقایع حیاتی مناسب تر است ؟

الف – آمارگیری               ب – آمارگیری نمونه          ج – آمارگیری و نمونه گیری             د – آمارگیری پانل

39.    جامع ترین قانونی که می تواند باعث پدید آمدن یک نظام مطلوب ثبت وقایع حیاتی شود کدام است  ؟

الف – مشخص شدن افرادی که مسئول ثبت وقایع هستند             ب – تعیین حداکثر زمان مجاز برای ثبت واقعه حیاتی                    ج – قوانین مشخص که به اطلاع عموم رسانده و جدیت در اجرا                    د – همه موارد

40.    در تبیین نیروی محرکه جمعیت، توجه به طور عمده معطوف به تأثیر ترکیب سنی بر چه چیزی بود ؟

الف – مرگ و میر       ب – ولادت ها و میزان خام ولادت           ج – جمعیت جوان و رو به رشد        د- جمعیت سالخورده و پیر  

41.    نیروی محرکه جمعیت، در جمعیت های پیر و رو به کاهش چگونه است ؟

الف – خنثی                     ب – مثبت                      ج – منفی                        د- هیچکدام

42.    پس از رسیدن باروری به سطح جانشینی، ترکیب سنی جمعیت بیشتر از کدام مجرا در تغییر میزان رشد دخالت دارد ؟

الف – کاهش مردگان          ب – افزایش تعداد نوزادان               ج – جمعیت جوان                        د – جمعیت سالخورده

43.    کدام دانشمند جمعیت شناس بحث نیروی محرکه جمعیت را نشان داد  ؟

الف – گرانت                   ب – ویلیام پتی                 ج – هالی                        د- نودل

44.    یکی از دلایلی که نگرانی افزایش بی رویه جمعیت را فروکش کرد ؟

الف – حرکت جمعیت در سطح جانشینی یا زیر جانشینی                         ب – پیشرفت پزشکی         ج – پیشرفت صنعت و تکنولوژی                   د – افزایش مواد غذایی

45.    آمار های حاصل از سرشماری معمولاً به چه صورت می باشند  ؟

الف – فراوانی                  ب – تجمعی                    ج – گزینه الف و ب                       د- هیچکدام  

46.    آمار های حاصل از سرشماری به چه صورت قابل فهم می شوند ؟  

الف – روش های پیشرفته تحلیل توزیع و ترکیب جمعیت                          ب – روش های ابتدایی تحلیل توزیع و ترکیب جمعیت     ج – آمار های حاصل در ابتدا قابل فهمند                                        د- هیچکدام

47.    منظور از مقایسه در ترکیب یا توزیع جمعیت چیست ؟

الف – مقایسه ترکیب یا توزیع مورد نظر با ترکیب ها و توزیع های دیگر                     ب – گزینه الف و ب                                  ج – مقایسه ترکیب یا توزیع مورد نظر با آمار های حاصل از سرشماری پیشین    د – هیچکدام

48.    آمار های مربوط به توزیع و ترکیب جمعیت از کجا یافت می شود ؟

الف – از نتایج حاصل از مطالعات زیر ساختی                ب – از نتایج حاصل از بررسی های سازمان های بین المللی                       ج – از نتایج حاصل از سرشماری                                   د – هیچکدام

49.    قائده اصلی برای توصیف یک توزیع یا ترکیب جمعیت چیست ؟

الف – توصیف توزیع فراوانی به صورت ادغام کلی                                  ب – تبدیل توزیع فراوانی به توزیع درصدی                  ج – گزینه الف و ب صحیح است                                                  د- هیچکدام

50.    در توزیع و ترکیب جمعیت چه زمانی علاوه بر قائده اصلی یک قائده فرعی هم وارد می شود ؟

الف – زمانی که جمعیت در دو زیر جمعیت توزیع شده باشد         ب – زمانی که جمعیت در چندین زیر جمعیت توزیع شده باشد       ج – گزینه الف و ب صحیح است                                            د – هیچکدام

51.    عوامل اصلی تعیین کننده رشد جمعیت ................... می باشد ؟

الف – باروری          ب – مرگ و میر                     ج – مهاجرت          د- الف و ب

52.    .................... معمولاً در ترکیب سنی جمعیت های رو به رشد نهفته است ؟  

الف – پنجره جمعیتی         ب – نیروی محرکه جمعیت        ج – باروری       د- همه موارد

53.    افزایش سریع جمعیت تأثیر ..................... بر توسعه به خصوص توسعه ..................... دارد .

الف – منفی - اجتماعی       ب – مثبت - اقتصادی        ج – مثبت – اجتماعی         د- منفی - اقتصادی

54.    پس از جنگ جهانی دوم با کاهش سطح مرگ و میر و ثبات سنی باروری ................... صورت گرفت .

الف – مرحله اول گذار        ب – مرحله دوم گذار         ج – مرحله سوم گذار         د – مرحله چهارم گذار

55.    در چند دهه اخیر باروری در بیشتر کشور های ..................... سیر نزولی داشته است  ؟

الف – توسعه نیافته             ب – در حال توسعه           ج – توسعه یافته                د – الف و ب

56.    ............ متأثر از باروری، مرگ و میر و مهاجرت است .

الف – پنجره جمعیتی         ب – ترکیب سنی              ج – جمعیت        د – مرحله اول گذار جمعیتی

57.    کدام دوره از مراحل گذار جمعیتی سیاست گذاری در آن حساس و مهم است ؟

الف – دوره ای که پنجره جمعیتی باز نباشد                               ب – دوره ای که پنجره جمعیتی باز باشد                                 ج – دوره ای که جمعیت به سوی پیری نباشد                                 د – دوره ای که جمعیت جوان کاهش می یابد

58.    مهم ترین مفاهیم و نظریه های زمان ما که حاصل تلاش جمعیت شناسان است، کدامند ؟

الف – نظریه گذار جمعیتی          ب – نیروی محرکه جمعیت          ج – پنجره جمعیتی         د- هر سه مورد

59.    علیرغم کاهش بسیار سریع باروری در چند دهه اخیر چرا بر جمعیت جهان افزوده می شود  ؟

الف – دلیل اصلی آن نیروی محرک جمعیت است که در ترکیب سنی جمعیت رو به رشد نهفته است .                                          ب – تعداد جوان ها بسیار کمتر از والدین آن ها است                                                                                                          ج – در فاصله یک نسل تعداد والدین بالقوه ناگزیر بسیار بیشتر از تعداد والدین امروز خواهد شد .                                                       د – الف و ج  صحیح است

60.     ............... بیرون کشیدن شاخص ها و معانی مطلوب از اطلاعات وسیع و پراکنده است ؟

الف – آمار           ب – تقلیل           ج – تحلیل           د- داده

61.    به نتیجه تحلیل کمی اطلاعات خام می گویند ؟  

الف – داده          ب – آمار                        ج – تقلیل            د- تحلیل

62.    به تعبیر خاص اطلاعات خام است  ؟

الف – آمار           ب – پرسشنامه        ج – شاخص        د- داده

63.    در سر شماری تعداد را اصطلاحاً .............. و توزیع تعداد را ................. می نامند ؟

الف – شاخص- توزیع شاخص         ب – فراوانی- توزیع فراوانی       ج – داده- توزیع داده          د – طبقه- توزیع طبقه

64.    کدام یک از موارد ذیل جزء مؤلفه های تشکیل دهنده نظام آماری جمعیت نیست   ؟

الف – سرشماری          ب – آمارگیری نمونه ای           ج – ثبت وقایع حیاتی         د – گستردگی

65.    جمعیت شناس به لحاظ گستردگی مکانی و کشیدگی زمانی واقعیت های مورد مطالعه اش اغلب قادر به تجربه.................. ؟

الف – مستقیم است            ب – مستقیم نیست                        ج – محدود است              د – نا محدود است

 

 

66.    در اوایل عصر جدید موج اول مطالعات جمعیتی تحت عنوان .................. مطرح گردید ؟

الف – حسابان جمعیتی         ب – حسابان سیاسی        ج – حسابان سرشماری         د- حسابان جمعیت شناسی

67.    مهمترین تحول در تاریخ جمعیت جهان و کشور ها کدام است ؟

الف – مرگ و میر بالا                     ب – سطح باروری             ج – گذار جمعیتی             د- مرگ و میر پایین  

68.    چه کسی گذار جمعیتی را " مشغولیت اصلی جمعیت شناسی مدرن " معرفی می کند ؟

الف – پل دمنی                 ب – ون نورت                 ج – نوتستاین                   د- شورتر

69.    کدام جوامع در جریان گذار اقتصادی اجتماعی شان گذاری را هم در وضعیت جمعیتی خود تجربه کرده اند ؟

الف – جوامع نیمه صنعتی                ب – جوامع سنتی             ج – جوامع نیمه سنتی                    د – جوامع پیشرفته صنعتی

70.    سازمان ملل با استنباط از اثر کدام جمعیت شناسان فرآیند گذار جمعیتی در جریان توسعه اقتصادی را توضیح می دهد ؟

الف – کول و هوور             ب – تامپسون و پل دمنی                 ج – ون نورت و نوتساین                 د- هیچکدام

71.    در کدام مرحله گذار با خروج از دوران گذار تعادلی نوین بین باروری و مرگ و میر برقرار می شود  ؟

الف – مرحله اول             ب – مرحله دوم                ج – مرحله سوم                د – الف و ج  

72.    معمولاً هر چند سال یک بار سرشماری انجام می شود ؟

الف – 5 سال                    ب – 7 سال                     ج – 10 سال                    د- هیچکدام  

73.    در سر شماری جمعیت به چه لحاظ آمار ها نا کافی است ؟  

الف – خلاء اطلاعاتی بین سرشماری ها           ب – محدودیت اقلام موضوعی         ج – الف و ب      د- هیچکدام

74.    اصلی ترین وقایع حیاتی کدامند ؟

الف – ازدواج                   ب – طلاق                      ج – ولادت و مرگ                        د – مرگ و میر

75.    مطلوب ترین شکل ثبت وقایع حیاتی کدام است ؟

الف – پوشش تمامی واقعه های حیاتی                         ب – ثبت تمامی متولدین        ج – ثبت مرگ و میر ها          د – ثبت ازدواج ها

76.    واحد نهایی مشاهد در آمارگیری نمونه ای چیست  ؟

الف – جامعه                    ب – فرد             ج – هر دو مورد                د – هیچکدام  

 

77.    در دوران پیش از گذار مطلوب ترین تجربه مرگ و میر مربوط به کدام کشور ها است ؟  

الف – کشور های آسیایی     ب –کشور های اروپایی       ج – کشور های اسکاندیناوی             د- کشور های آفریقایی

78.    سطح باروری برآورد شده مربوط به دوران پیش از گذار ایران به نحو قابل ملاحظه ای با لاتر از نسبت اروپا بوده است این اختلاف مربوط به کدام عامل است ؟

الف – تندرستی عمومی در این سال ها       ب – سن اولیه ازدواج(18        ج – عمومیت ازدواج (99%)   د- گزینه ب و ج

79.    دو معنای اساسی تعریف " جمعیت شناسی علم مطالعه جمعیت است "  را نام ببرید ؟

الف – جمعیت شناسی یک علم کهن است و موضوع آن جمعیت است                                                                                  ب – جمعیت شناسی یک علم جدید است و موضوع آن جمعیت است                                                                                        ج – جمعیت شناسی یک علم کهن است و موضوع آن جمعیتهای در حال انقراض است                                                                     د- جمعیت شناسی یک علم جدید است و موضوع آن جمعیتهای در حال انقراض است

80.    تحقیقات جمعیت شناسی در نهایت از طریق چه علمی ارزیابی می شود ؟  

الف – تجربه عملی          ب – تجربه آزمایشگاهی         ج – تجربه علمی          د- تجربه فرضیه ها

81.    در تقسیم واقعیت ها میان علوم قلمرو موضوعی علم جمعیت شناسی چیست ؟

الف – واقعیت های جمعیت              ب – مطالعه جمعیت          ج – مطالعه آماری جمعیت               د- مطالعه جنبی جمعیت

82.    جمعیت شناسی علمی است که جمعیت های در حال تغییر را از چه لحاظ مطالعه می کند ؟

الف – از لحاظ حجم، توزیع و ترکیب جمعیت                           ب – از لحاظ تکامل، توزیع و ترکیب جمعیت                            ج – از لحاظ وسعت، ترکیب و توزیع جمعیت                                 د – از لحاظ توزیع، ترکیب و تغییرات جمعیت

83.    کدام موضوع در جمعیت شناسی مدرن از مهم ترین و اساسی ترین آمار های جمعیت است  ؟

الف – ترکیب جمعیت         ب – توزیع جمعیت           ج – حجم جمعیت             د – توصیف جمعیت

84.    مهم ترین مشخصه های فردی در ترکیب جمعیت چه می باشند  ؟

الف – سن و جنس                        ب – شغل و جنس             ج – سن و شغل                د – هیچکدام

85.    تغییر در حجم و توزیع جمعیت را می توان با چه تغییراتی توضیح داد ؟

الف – باروری، مرگ و میر، طلاق      ب – باروری، طلاق، مرگ و میر  ج – باروری، طلاق، مهاجرت       د- باروری،مرگ و میر،مهاجرت

 

86.    مطالعه علمی پدیده هایی که در قلمرو موضوعی جمعیت شناسی واقع می شوند .....

الف – باید توصیفی باشد           ب – باید تبیینی باشد         ج – نمی تواند توصیفی و تبیینی باشد         د – ممکن است توصیفی باشد یا تبیینی

87.    جمعیت شناسی با مطالعه چه وقایعی به زیست شناسی متصل می شود ؟

الف – ولادت، ازدواج، مرگ      ب – جنس، ولادت، مرگ          ج – ولادت، مرگ، باروری         د – ولادت، باروری، ازدواج

88.    مفهوم کلیدی در جمعیت شناسی مدرن چیست؟

الف – فراوانی نسبی           ب – میزان یا نرخ              ج – حسابان سیاسی           د – حسابان ریاضی

89.    اولین سرشماری منظم و دوره ای در چه سالی و در کجا آغاز شد ؟

الف – 1790 ایالات متحده               ب – 1801 انگلستان          ج – 1801 فرانسه              د – 1662 ایالات متحده

90.    چه کسانی عقیده داشتند تعداد جمعیت قوت اقتصادی و نظامی کشور ها را تأمین می کند ؟

الف – جامعه شناسان          ب – مرکانتیلیستها             ج – کشور های پیشرو در امر سرشماری           د – هیچکدام

91.    چه کسی قدرت کشور را در افزایش منابع و دفاع از ما یملکش می داند ؟

الف – ویلیام گودوین          ب – مالتوس        ج – گرانت          د - کندرسه

92.    اصطلاح دموگرافی را اولین بار چه کسی به کار برد ؟

الف – آشیل گیلار              ب – گرانت         ج – مالتوس         د – کندرسه

93.    مهم ترین پیشرفت روش شناختی در تاریخ جمعیت شناسی توسط چه کسانی عرضه شد ؟

الف – گرانت و مالتوس       ب – لوتکا و دوبلین           ج – دوبلین و نیوتن           د – هاگبن و لوتکا

94.    نگرانی در خصوص به هم خوردن تعادل بین جمعیت و منابع پیامد چه رخ دادی در جهان بود ؟

الف – کشف آنتی بیوتیک           ب – تشکیل سازمان جهانی بهداشت        ج – میزان بالای رشد جمعیت        د – افزایش مرگ و میر

95.    جمعیت شناسی مدرن رونق و پیشرفت خود را پس از جنگ جهانی دوم مدیون کجا است ؟

الف – سازمان بهداشت جهانی                         ب – سازمان ملل                ج – اتحادیه جهانی مطالعه علمی جمعیت                        د – دانشگاه پرنیستون

96.    KAP مخفف چه کلماتی است و ایجاد چه برنامه ای را به دنبال داشت ؟

الف – دانش، بینش، عمل، تنظیم خانواده                                  ب – دانش، عمل، بینش ، تنظیم خانواده

ج – دانش، نگرش، عمل، تنظیم خانواده                                   د – دانش، برنامه، عمل ، تنظیم خانواده

97.    فیلیپ ام هاورز و دانلد جی برگ به ترتیب چه نوع جمعیت شناسانی بودند ؟

الف – مداخله گرا – توسعه گرا                        ب – توسعه گرا – مداخله گرا             ج – مداخله گرا – مداخله گرا       د – توسعه گرا – توسعه گرا

98.    ابعاد کاربردی جمعیت شناسی چگونه تعدیل می شود ؟

الف – افزایش رشد جمعیت                         ب – افزایش بهداشت         ج – کاهش رشد جمعیت                 د – کاهش بهداشت

99.    چه کسی معتقد است در حال حاضر مؤلفه های علمی و سیاست گذاری جمعیت شناسی به نحو موزونی همزیستی دارند ؟

الف – فیلیپ ام هاورز         ب – دانالد بی بوگ                        ج – دیوپس         د - هاجسن

100.با توجه به نظریه کلاسیک گذار جمعیتی کدام عامل در کاهش جمعیت اروپای غربی و مرکزی مؤثر است ؟

الف – مرگ و میر              ب – مدرنیزاسیون             ج – مهاجرت                   د- باروری

+ نوشته شده در  شنبه 1391/03/13ساعت 0:59  توسط محسن عزیزائی  |